Goda, medvetna och framgångsrika ledare

Vi erbjuder ledarutveckling för ledare i exekutiva team såväl som nya ledare genom:

 • Väldesignade utbildningsinsatser med kraftfullt upplevelsebaserat lärande. Både skräddarsytt och i öppna kurser. 
 • Utbildande workshops där vi arbetar fokuserat med särskilda ledarutmaningar.
 • Handledning, enskilt eller i grupp.

Ett gott ledarskap kombinerar flera förmågor. Det kräver bland annat självinsikt och kontinuerlig personlig utveckling. Goda kommunikativa förmågor är också centralt för att kunna påverka andra – som ju ledarskap faktiskt handlar om – och för att kunna samspela effektivt med kollegorna. Idag vill medarbetare också uppleva att deras ledare har ett genuint intresse för andra, en god moral och varm människosyn.

Det är alltså väldigt höga förväntningar på ledare idag. För att klara dem och samtidigt verka i en snabbrörlig och komplex omgivning behöver ledare även rusta sig med god resiliens och självledarskap.

Audiendos ledarutveckling ger

 • Fördjupad insikt i egna värderingar och beteendemönster.
 • Förmåga till reflektion för ständig utveckling och lärande.
 • Insikt i vad ledarskap är och hur det behöver anpassas för olika situationer och individer.
 • Förmåga att erfara och uttrycka känslor, behov och hur jag påverkas av andras beteenden.
 • Insikter om hur människor påverkas och påverkar varandra i samarbete och kommunikation.
 • Djupa insikter i gruppdynamik och hur gruppmedlemmar, ledare och organisationer kan underlätta samspel, resultat och välbefinnande.
 • Kraftfulla tekniker och förhållningssätt som stärker individens motivation och lägger grund för framgångsrikt samarbete och individuella prestationer.
 • Kunskap om hur människor påverkas av förändring och hur processen underlättas för att leda fram till önskade resultat.
 • Förstående för kulturens betydelse i gruppen eller organisationen och hur ledare kan arbeta aktivt med att förändra den.
 • Metoder för ett robust samarbetsklimat och förebyggande insatser för att hantera konflikter i en organisation.
 • Förståelse för konflikter och metoder för att hantera och lösa dem såsom medling och andra interventioner.


Vi genomför ledarutveckling på svenska och engelska, på plats eller digitalt.

Kontakta oss här för bokning eller frågor.